Všeobecné obchodní podmínky

I.

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. (dále jen prodávající) platí pro všechny dodávky zboží uskutečněné prodávajícím, a to fyzickým i právnickým osobám. Vstoupí-li kupující do obchodního vztahu s prodávajícím, vzniká tím kupní smlouva a kupující současně tímto akceptuje všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.

II.

Objednávky

Kupující zasílá své objednávky zboží písemně emailem na info@simplegreen.cz nebo prostřednictví e-shopu. Písemná objednávka musí obsahovat:

Název kupujícího,

IČO, DIČ kupujícího,

Datum a místo dodání

Kontaktní osobu a telefon, která bude zodpovědná za převzetí zboží

Specifikaci objednaného materiálu dle nabídky

Kupní cena je stanovena platným ceníkem a obchodními podmínkami platnými v den objednání zboží, nebo na základě písemné nabídky prodávajícího.

Vzorky poskytnuté prodávajícím jsou určeny pouze pro informaci o nabízených produktech, jejich technické specifikaci apod.

III.

Dodací podmínky

Pokud není uvedeno jinak, je místem dodání adresa objednatele, kterým byla objednávka vystavena. Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání zboží zasláním písemného potvrzení. Prodávající uskuteční dodání zboží na základě dodacího listu nebo faktury, který musí být potvrzen osobou, která je uvedena na objednávce kupujícího jako oprávněná k převzetí zboží. V případě, že oprávněná osoba není přítomna na místě dodání, je kupující povinen zaslat písemně prodávajícímu informaci o nové oprávněné osobě k převzetí zboží. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující jeho správnost. Veškeré nesrovnalosti a výhrady k dodávce zboží je kupující povinen uvést na dodacím listě při převzetí zboží. Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím spediční společností dle jejich platného ceníku na náklady kupujícího. Standardní dodací doba je do 5 pracovních dnů.

IV.

Platební podmínky

Pro objednávky prostřednictví e-shopu je požadována platba předem na účet nebo při převzetí zboží. Pro stále zákazníky je prodávajícím poskytnuta platba převodem na účet se splatností 14 dnů. Datem zaplacení faktury je den, kdy je částka připsána na bankovní účet naší společnosti. Faktura je zaplacena tehdy, pokud je zaplacena celá hodnota faktury, ne pouze její část. Je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoli platebního závazku vůči prodávajícímu, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit veškeré dodávky pro kupujícího v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu. Uplatnění reklamace na převzaté zboží nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu za vyfakturovanou dodávku zboží. Pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího.

V.

Záruční podmínky

Množstevní reklamace:

Kupující má povinnost vyznačit jakékoliv nesrovnalosti v dodávce na dodacím listě – faktuře neprodleně po převzetí zboží, uvést jméno a podpis přebírajícího a podpis řidiče. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o nedostatcích v dodávce zboží. Je nutné zaslat kopii dodací listu – faktury s nesrovnalostmi e-mailem prodávajícímu. Nedostatky, které nebudou vyznačeny na dodacím listě – faktuře a podepsány zodpovědnými osobami, nebudou prodávajícím akceptovány. Skryté vady, které nebudou zřejmé při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od obdržení zboží. Vždy je nutné pro reklamaci předložit dodací list – fakturu na zboží.

Kvalitativní reklamace:

Veškeré kvalitativní reklamace musejí být posouzeny prodávajícím. Kupující je povinen nahlásit vadu zboží neprodleně po jejím zjištění. Kupující musí umožnit přístup k vadnému zboží prodávajícímu. Kupující nemá nárok uplatňovat reklamaci na špatně uskladněné zboží, nebo zboží poškozené neodbornou manipulací. Kupující je povinen vždy provést reklamaci společně s prodávajícím a předložit dodací list a fakturu vystavenou prodávajícím. Dále kupující doloží prodávajícímu veškerou technickou dokumentaci s reklamací související.

Veškeré technické návrhy a řešení prodávajícím poskytnuté kupujícímu jsou založeny na mnohaleté zkušenosti prodávajícího a vycházejí ze stavu nejlepší možné vědomosti. Prodávající však nenese garance a odpovědnost za skutečnost, zda dodané zboží je v dané konkrétní aplikaci vhodné a funkční k použití.

VI.

Ostatní závěrečná ustanovení

Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s placením závazků vůči prodávajícímu. Tato verze Všeobecných obchodních podmínek společnosti SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. vstupuje v platnost od 1.1.2016.